DEBRECENI DEÁK FERENC TEHETSÉGFEJLESZTŐ KÖZÉPISKOLAI SZAKKOLLÉGIUM

Hatékony segítség a tehetség felismeréséhez, kibontakozásához. Naprakész tájékoztatás a tehetséggondozó lehetőségekről. Kapcsolat a tehetséggondozásban jártas szakemberekkel, intézményekkel. Anyagi erőforrás bevonása a tehetségsegítés folyamatába.

 • A Tehetségpontot megalakító szervezetek, illetve magánszemélyek

  Debreceni Deák Ferenc  Kollégium (jelenleg Debreceni Deák Ferenc Tehetségfejlesztő Középiskolai Szakkollégium)

 • Mi teszi Önöket alkalmassá/elhivatottá e kezdeményezésre? (eddigi tevékenység, szakértelem ezen a területen)

  1994 óta végzett elsősorban tantárgyi tehetséggondozó tevékenység, belső szakkollégiumi rendszer, fakultációs rendszer működtetése. Kipróbált szakmai program, elkötelezett, szakmailag felkészült nevelőtestület, tehetségfejlesztő munkaközösség.

 • Képviselő, illetve kapcsolattartó személy

  Neve: Hajdó Attila Károly
  Postacíme: 4024 Debrecen, Tímár u. 1.
  E-mail-címe: kedves.hattila@gmail.com
  Telefonja: 0036-52-534949

 • A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései. Milyen hatókörre kívánják a megalakítandó TehetségpontŽ tevékenységét kiterjeszteni? Milyen együttműködéssel kívánják biztosítani azt, hogy a tervezett hatókör tehetséggondozó kezdeményezéseit, e munkában aktív, illetve az ez iránt érdeklődő embereket, intézményeket és forrásokat munkájukba be tudják vonni?

  Elsősorban beiskolázási körzetünket képező régió középiskolái, általános iskolái, felsőoktatási intézményei, illetve a tehetségekkel foglalkozó szakemberek hálózata.

  A Pedagógiai Programok kölcsönös megismerésével felderítjük a tehetséggondozás terén fellelhető kapcsolódási pontokat, intézményi és személyes kapcsolattartással igyekszünk megismertetni a tehetséggondozás, felzárkóztatás terén végzett tevékenységünket, elért eredményünket. A felsőfokú intézmények irányába megalapozott pályaorientációs tevékenység.

 • A Tehetségpont sajátos és konkrét programjai. Milyen specifikus tehetségformák segítésével kívánnak különösen foglalkozni? Milyen konkrét programokat, rendezvényeket terveznek a megalakulásuk utáni első évben?

  A tanulmányi munkában, az egyes tantárgyak elsajátításában tehetséges tanulók bementeti méréssel való kiválasztása, fakultációs és egyéni foglalkozásokon történő felkészítés, kapcsolódás az iskolai tehetséggondozó tevékenységhez, tanuló teljesítményének folyamatos követése, mentorálás, pályaorientáció.

  Tevékenységünk hosszú évek óta folyamatos, programszerű, ezt tehetségpontként is korábbi gyakorlatnak megfelelően kívánjuk folytatni. A következő évben a pedagógusok továbbképzésének alárendelten kívánunk tehetségfejlesztő kurzusokat, belső továbbképzéseket szervezni.

 • Pedagógiai és pszichológiai szempontból is megfelelő segítség. Hogyan kívánják biztosítani a Tehetségpont pedagógiai és pszichológiai szempontból is megfelelő segítségét az érdeklődő fiatalok tehetségének minél jobb felismerése és segítése érdekében? Sorolják fel azon szakemberek nevét, akiket megnyertek e tevékenység segítésének és röviden adják meg e szakemberek szakmai hozzáértésük forrását.

  A nevelőtestület felkészültsége, az intézmény szellemisége, szakmai prioritásaink jelentős vonzerőt gyakorolnak beiskolázási körzetünkben lévő partnereinkre, ezzel biztosítva a nagyszámú tehetséges tanulók intézményes megjelenését. Nevelőtestületünkben két pedagógia szakot, illetve egy tehetségfejlesztő szakértő kolléga koordinálja e tevékenység módszertani feladatait. Tárgyi feltételrendszerünk biztosítja a tehetségfejlesztéshez szükséges feltételeket, foglalkozásaink struktúrája a tehetségfejlesztés céljainak alárendelten lett kialakítva.

  Tevékenységünk az intézmény belső erőforrásainak felhasználására épül. Intézményünk ez irányú tevékenysége megítélésünk szerint úttörő és példaértékű a kollégiumi nevelés területén. (lásd az intézmény Pedagógiai Programját és 1994-től végzett tevékenységét)

 • Anyagi fenntarthatóság, önfenntartás. Mit tettek, és mit terveznek a Tehetségpont anyagi fenntarthatóságának, önfenntartásának biztosítása érdekében?

  A tehetségfejlesztés területén végzett tevékenységünk finanszírozásában az intézmény költségvetése, 1996-ban általunk létrehozott "Tehetségért a Kollégiumban Alapítvány" és pályázati források biztosítják a fenntarthatóságot.

 • Eredményesség és hatékonyság. Milyen módon segítik, tervezik tanácsadó, tehetséggondozó munkájuk eredményességének és hatékonyságának felmérését és növelését?

  Intézményi Minőségirányítási Programunk az intézmény működésének egyik kulcskritériumaként kezeli a tanulói teljesítmény mérését, értékelését, a kimagasló eredmények elérését. Komplex értékelő pontrendszerünkkel félévkor és év végén igyekszünk objektív tükröt tartani a tanulók, szülők, és önmagunk elé egyaránt. A kapcsolatos intézményekből érkező visszajelzések értékelése is fontos számunkra.

 • Munkastílus. Mit terveznek annak érdekében, hogy munkájukban a személyes és "civil jelleg" legyen a legnyomatékosabb elem, és hogy elkerüljék a hivatalszerű, bürokratikus működést?

  Működésünk jellegén a jövőben sem kívánunk változtatni, a Tehetségért a Kollégiumban Alapítványunk, mint tevékenységünk fő támogatója szigorú és kritikus civil kontrollként kíséri figyelemmel tehetséges tanulóink érdekében végzett tevékenységünket, ami egy pillanatig sem téveszti szem elől a felzárkóztatás, a tanulókkal való egyéni, differenciált foglalkozás fontosságát. Házirendünk és belső szabályzóink rugalmas és tanulóközpontú működtetésével teremtünk a tehetségfejlesztéshez alkotó légkört.

"Célunk, hogy tehetségbarát környezetet hozzunk létre"

 

A debreceni Deák Ferenc Középiskolai Kollégiumban folyó tehetséggondozó munkáról Hajdó Attila Károlyt kérdeztük.

 

 

deak2Az intézmény feladatának vallja, hogy megteremtse a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához azok számára, akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a lakóhelyükön nincs lehetőségük, illetve akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani, továbbá a tanuló személyiségének fejlesztését, képességeinek és érdeklődésének megfelelően tehetségének kibontakoztatását, iskolai tanulmányainak, pályaválasztásának segítését.
Körkérdésünkre Hajdó Attila Károly tehetségfejlesztő szakértő válaszol.
 
– Géniusz hírportál (G. H.): Miért érzik fontosnak a tehetséggondozást?
– Hajdó Attila Károly (H. A. K.): Az ember sáfársággal bízatott meg a földön. A tehetség olyan kincs, amely mindannyiunk számára a „bővölködő” élet záloga. Így a tehetséggondozást elsősorban szakmai, lelkiismereti kötelességemnek tartom, ugyanakkor össztársadalmi érdek is. Célunk, hogy tehetségbarát környezetet hozzunk létre, és „jó gyümölcsökkel teljes” életet éljünk.
 
– G. H.: Milyen személyes élmények kötik ifjú tehetségekhez?
– H. A. K.: Kollégiumi nevelőtanárként sok tehetséges vidéki diákkal találkozom, több alkalommal megéltem a kiemelkedő tehetségekkel való foglalkozás örömeit, nehézségeit. Legutóbbi végzős csoportomhoz tartozott Sarka János, aki nemzetközi kémia olimpián is részt vett. Kedvenc szabadidős tevékenysége az asztalitenisz volt, ebben tudtam segíteni neki. Jelenleg is vannak tehetségígéretek a csoportomban, az informatika, fizika területén bontogatják szárnyaikat. Számukra lehetőséget biztosítunk a rendszergazdai, internet felügyelői tevékenységek gyakorlására. Informatika önképző csoportot alkotnak.
Szülői minőségemben is foglalkozom tehetséggondozással, 5 éves lányom az U8 korcsoportban 4. helyezést ért el a Nemzeti Sakkbajnokságon.
 
– G. H.: Intézményüknek milyen hagyományai vannak a tehetséggondozás terén?
– H. A. K.: Már egy évtizede Tehetségfejlesztő munkaközösség működik az intézményünkben, tehetségfejlesztő szakértő szakvizsgával rendelkező tanár irányításával. Fakultációs rendszert működtetünk, ez képezi a tantárgyi tehetséggondozás alapját, ami egyéni fejlesztő foglalkozásokkal egészül ki. A tehetségek szabadidejének hasznos eltöltését biztosító tevékenységrendszer megszervezését is lényeges feladatunknak tartjuk. Értékes kulturális programokat, sportversenyeket szervezünk. Az intézményünkben már sok éves hagyomány a Kiváló ballagó kollégisták díjazása, és „Jó tanuló, jó sportoló, példás magatartás” versenyt is hirdetünk minden tanévben. A díjakat az intézményben működő „Tehetségért a kollégiumban alapítvány” biztosítja.
 
– G. H.: A Géniusz Program mennyiben segíti intézményüknél a tehetséggondozást?
– H. A. K.: Teljes mértékben egyetértek azzal, amit Frank Gabriella írt ezzel kapcsolatosan.
„A program előnyét a tehetségeket segítő erőforrások koncentrálásában, a tapasztalatok átadását megkönnyítő hálózat kiépítésében, a folyamatos figyelemfelhívásban és a többoldalú támogatói rendszer létrehozásában látjuk. A tehetségpont-hálózathoz való csatlakozás ilyen irányú tevékenységünk tudatosabb végiggondolására ösztönzött. A program hatására kiterjesztettük tájékoztató tevékenységünket, és szervezetten foglalkozunk a tehetségek azonosításával.„
A pedagógusok ingyenes továbbképzését nagyon fontos segítségnek tartom, akárcsak a finanszírozási problémák megoldását a pályázati rendszeren keresztül.
 
– G. H.: Milyen eredményeket várnak a programtól hosszabb távon?
– H. A. K.: A tehetség-tanácsadás, mentorrendszer kiépülését, valamint a tehetségazonosítás szakmai tartalmának erősödését. Az oktatás színvonalának növekedését, a pedagógusok szakmai eszközrendszerének bővülését. Várhatóan a tehetséggondozásban résztvevők köre is bővül, akárcsak a támogató szervezetek száma. A nagyobb forrásbevonás a feltételek javításán keresztül az eredményesség növelését segítheti.
Össztársadalmi elmozdulást várunk az értékek irányába.
 
– G. H.: Intézményükben miképpen készülnek a Tehetség-napokra?
– H. A. K.: Részt veszünk más intézmények Tehetség-napjaira szervezett programjain, illetve mi is szervezünk ilyeneket. Egy bemutatkozó prezentációt készítünk közösen a tehetségígéreteinkkel.
 
– G. H.: Intézményükben miképp bővítik a tehetséggondozás programját?
– H. A. K.: Matek-mentor program elindításával, a következő tanévben fejleszteni kívánjuk a kitűnő matematika eredményt, elérő diákjaink szociális képességeit.
Szeretnénk felvenni a kapcsolatot debreceni Gimnáziumokban működő Tehetségpontokkal és szorosan együttműködni a közös tehetséges diákjaink komplex fejlesztésének érdekében.
 
– G. H.: Tervezik-e követni az intézményükből kikerülő tehetségek életútját?
– H. A. K.: Informálisan jelenleg is megtörténik, jó ötletnek tartjuk. Konkrét nyomon követéses adatfelvételre még nem került sor. Extra időre lenne nagy szükség ehhez, amit Csermely Péter is említett a Géniusz Tehetségnapon.

2011. március 10.

Tehetségpont:
Debreceni Deák Ferenc  Kollégium

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 6
Tegnapi: 41
Heti: 47
Havi: 941
Össz.: 187 783

Látogatottság növelés
Oldal: Bemutatkozás
DEBRECENI DEÁK FERENC TEHETSÉGFEJLESZTŐ KÖZÉPISKOLAI SZAKKOLLÉGIUM - © 2008 - 2019 - deak-tehetsegpont.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »